PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Engwierum 20 2020

 Zondag 22 november

9.30 uur     ds J.van Buuren  Kollum

Collectes  1ste Diaconie
                 2de Kerk
                 3de Pastoraat


Zondag   29 november

9.30 uur       ds D.G.Posthuma   Burgum
Collectes     1ste Diaconie
                    2de Kerk


Derde Collecte op 22 november
Pastoraat
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de Kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat.

Van de Diaconie
Beste mensen
De collecte op dankdag bestemd voor de voedselbank heeft €399 opgebracht.
Wat een mooi bedrag! Omdat de supermarkten steeds minder overhouden en er dus minder binnen komt is het zeer welkom.
Daarom bedankt!!

Namens de diaconie,

Alie Brouwer


Uit de Gemeente

Kinderkerk 8 november 2020
11 november is de dag dat mijn lichtje branden mag. Maar wie was Sint Maarten eigenlijk?
Met 12 kinderen ( allemaal meisjes, waar blijven de jongens?) hebben we geluisterd en gekeken naar wie Sint Maarten was. Hij deelde zijn mantel met een arme man, zag Jezus met die mantel in zijn droom, werd monnik, deed veel goede daden en werd uiteindelijk heilig verklaard. De Here Jezus leert ook ons dat delen belangrijk is en dat je er een fijn gevoel bij kunt krijgen. Zo hebben wij het Bijbelverhaal van de vijf broden en de twee vissen verteld. Jezus deelt zijn liefde met iedereen. Dat we dat tijdens het Heilig Avondmaal in de kerk regelmatig vieren hebben we een beetje nagebootst met brood en ranja. Er werd met de kinderen besproken wat je kunt delen, wat je nu misschien al wel eens deelt. We zijn lekker aan het kleuren geweest en voor we het wisten was het alweer tijd om af te sluiten.


Financieel overzicht 2020/2021
Al veel structurele gelegenheden konden vanwege corona gebonden maatregelen geen doorgang vinden. Ook de Gemeenteavond die al vele jaren lang na de Dankdag plaats vindt en waar de Gemeenteleden op de hoogte gesteld worden van geplande voornemens van de Kerkenraad moest wijken. Ook het financieel gedeelte bleef daardoor onbesproken.
Toch is de Kerkenraad van mening dat de financiële begrotingen van Diaconie en Kerk ingezien moeten kunnen worden voor een ieder die hiervoor belangstelling heeft
Bij onze boekhouder Jan Jaap Stuursma liggen zowel het overzicht van de Diaconie als van de Kerk ter inzage. Echter wel graag eerst een telefonische afspraak maken.

Thuisgekomen
Afgelopen week is Oane Kempenaar thuisgekomen vanuit het revalidatiecentrum in Drachten.
Oane heeft een zwaar half jaar achter zich liggen waarin hij ook opgenomen geweest is in het MCL

Het is begrijpelijk dat deze thuiskomst voor Oane hoe fijn ook om weer in zijn eigen omgeving te zijn niet zonder emoties gaat. We hopen en wensen dan ook dat Oane met behulp van de thuiszorg gauw weer een eigen ritme kan vinden in het dagelijks leven.

Overleden
Tot onze grote ontsteltenis is toch nog onverwacht onze koster Hielke Veendorp overleden.
De laatste maanden weerhield zijn gezondheid hem ervan zijn werk als koster te kunnen uitvoeren.
Vele jaren lang was Hielke het vertrouwde gezicht dat op zondagmorgen en andere hoogtijdagen de deuren van de kerk opende en iedereen vriendelijk uitnodigde om binnen te komen
Nu is het werk klaar voor Hielke er is een eind gekomen aan zijn aardse leven.
Zijn werk dat in het teken stond van het Huis van de Heer is voorbij, nu mag hij rusten in het Huis bij de Heer.
Hielke was een innemende persoonlijkheid die wij niet zullen vergeten.

Op de rouwkaart staat een gedicht dat de band met zijn geliefden verwoord.

Tegearre

Wat we tegearre hawwe
Is net te sizzen mei wurden.
Net te fangen yn in sin.
“t Is mear noch dan “t gefoel
fan leafde yn “t earste begjin.

Wat ûntstien is tusken dy en my
Sil nea brekke as glês,
Nea ferfleane as wyn.
Want wat der altyd wie
Sil der ek altyd wêze.

Op woensdag 11 november is Hielke ten grave gedragen op het oude kerkhof.
Wij weten dat onze God van liefde omziet naar iedereen, zeker naar de rouwenden.
Moge zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en allen die een band hadden met Hielke zich getroost voelen in en met de liefde van God.

In de volgende Geandewei zal een In Memoriam over het leven van Hielke Veendorp te lezen zijn.

Zieken

Bij de Kerkenraad zijn geen zieken met name bekend. Toch zijn er mensen die niet genoemd willen worden. Zij en allen die met ziekte en zorg te maken hebben waar we o.a. denken aan Oane Kempenaar en Klaas Vries van het Nylân maar ook aan de mensen die met corona en de gevolgen daarvan te maken hebben. De mensen die in deze tijd van Allerzielen een geliefde gedenken. Voor iedereen die iemand kwijt geraakt is aan de dood. Voor alle mensen vragen wij om de liefde en warmte van Gods troost en nabijheid. En iedereen, wij allen hebben die liefde nodig.

Kopij

De volgende Geandewei zal verschijnen op 3 december
Kopij kan aangeleverd worden tot 26 november bij Gerda Meter de Buorren 10 of digitaal pgengwierum@geandewei.nl

 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.